Érdeklődök száma: 64470
Az oldal használatával automatiksan elfogadja az oldal ÁHF-ét (Általános Használati Feltételeit.)

Általános Használati Feltételek

A Magyar Vásárlói Klub internetes oldalának, kedvezményes vásárlói rendszerének használatára vonatkozó Általános Használati Feltételek.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁHF)

A Magyar Vásárlói Klub egyéni vállalkozás. ( 8500 Pápa, Tapolcafői utca 110/A. Nyilvántartási szám:32764086; Adószám:66217372-1-39) (a továbbiakban MVK) a jelen Általános Használati Feltételekben (továbbiakban: ÁHF) rögzített feltételrendszer alapján az együttműködő Felhasználó és a Vállalkozó Partnerek részére kölcsönös előnyöket biztosító rendszert üzemeltet. Az MVK és Együttműködő partnerei által kibocsátott kedvezménykártyával rendelkező Felhasználói, a Vállalkozó Partnerek által biztosított kedvezményekre jogosultak, termékek vásárlásakor és szolgáltatások igénybe vételekor az adott Vállalkozó Partner által meghatározott értékben.

Fogalmak

Felhasználó: az a 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes természetes személy vagy az a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetőleg egyéni vállalkozó, aki az MVK rendszerébe történő regisztráció alapján a részére biztosított kedvezménykártyával jogosult igénybe venni a Kedvezménypartner által a termékeinek vásárlásakor és szolgáltatásainak igénybe vételekor biztosított kedvezményeket.

Vendég, látogató: Azon természetes személy, vagy jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetőleg egyéni vállalkozó aki a MVK hivatalos honlapját regisztráció nélkül megtekinti, használja.

Az Magyar Vásárlói klub (továbbiakban MVK) rendszere: A Magyar Vásárlói Klub által kialakított olyan együttműködési rendszer, amely az abban résztvevő Felhasználók és Vállalkozó Partnerek részére a kölcsönös előnyök lehetőségét biztosítja termékek értékesítése/megvásárlása, illetve szolgáltatások nyújtása/igénybe vétele során.

Vállalkozó Partnerek (továbbiakban VP): az a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetőleg egyéni vállalkozó, amely az MVK-val és/vagy az MVK Együttműködő partnereivel kötött szerződése alapján az MVK Felhasználói részére, termékeinek vásárlásakor és szolgáltatásainak nyújtásakor meghatározott kedvezményt jogosult és köteles biztosítani.

Együttműködő partner (továbbiakban EP): az MVK kölcsönösen együttműködő partnere, mely saját hálózatában regisztrált kedvezménypartnerei, elérhetőségét biztosítja az MVK részére, továbbá az MVK hálózatában regisztrált kedvezményt adó partnerek elérhetőségét  biztosítja az együttműködő Partner részére, külön szerződéses együttműködés alapján.

Vásárló kártya (továbbiakban VK): az MVK által a Felhasználó részére elektronikusan ingyenesen letölthető kártyaalkalmazás, valamint az MVK által településenként kibocsátásra kerülő laminált kártya. Az MVK és EP által közösen kibocsátott kártyák az EP felhasználási feltételei szerint. Az EP által kibocsátott kártyák minden esetben tartalmazzák a Magyar Vásárlói Klub lógóját, és a kártya érvényességének idejét.

ÁHF: a valamennyi Vendég, Látogatóra, Felhasználóra, Kedvezménypartnerre irányadó jelen Általános Használati Feltételek, melynek az adott Felhasználó, Kedvezménypartner általi megismerése és elfogadása az MVK rendszerében történő regisztráció valamint az oldal használatának alapfeltétele. Az ÁHF elfogadása tömeges szerződéskötésnek minősül és a szerződő felekre kötelező érvényűnek tekintendő.

Szerződés: jogviszony, amely az MVK a Felhasználó Kedvezménypartner között elektronikus úton a MVK hivatalos internetes oldalán keresztül, vagy írásban,  a regisztrációs adatlap kitöltését, az ÁHF megismerését és elfogadását követően, létrejövő, az MVK rendszerének használatára - a jelen ÁHF rendelkezései alapján - a Felhasználót feljogosítja.

Saját fiók: az MVK hivatalos oldalán az adott Felhasználó, illetve Partner Vállalkozás által - regisztrációját követően létrehozott - kizárólag a saját személyes használatára és kapcsolattartásra és egyéni megjelenések elhelyezésére szolgáló egyedi webfelület.

1. Regisztráció

1.1. Az MVK rendszerének használatára vonatkozó Szerződés - kizárólag elektronikus úton az MVK hivatalos internetes oldalán keresztül - az MVK és a leendő Felhasználó illetve PV között akkor jön létre, amikor a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltését, az ÁHF megismerését és elfogadását követően regisztrációját sikeresen megerősíti a megadott email címére érkezett levélben. A Felhasználói regisztráció teljesen ingyenes, semmilyen díjfizetéssel nem jár.

1.2. Az MVK rendszerének használatára vonatkozó Szerződés - elektronikus úton az MVK hivatalos internetes oldalán keresztül - az MVK és leendő PV között akkor jön létre, amikor a PV a regisztrációs adatlap kitöltését, az ÁSZF megismerését és elfogadását követően regisztrációját sikeresen megerősíti a megadott email címére érkezett levélben vagy személyesen a regisztrációs kérelem nyomtatványt kitölti és cégszerűen aláírja.  A PV regisztrációs lehetőssége díjmentes. A PV regisztrációját a MVK ügyfélszolgálatához küldött lemondó nyilatkozattal vagy a MVK hivatalos honlapján keresztül mondhatja, fel szüntetheti meg.

1.3. Az MVK rendszerének a Felhasználó illetve a PV általi használata regisztrációhoz kötött, melyre elektronikus úton az MVK hivatalos internetes oldalán keresztül van lehetőség. A regisztráció közvetlenül az oldalon történő önálló regisztrációval lehetséges.

1.4. PV hirdetéseinek kiemelt megjelenése és az MVK oldalán egyénileg elhelyezhető hirdetések megjelenését valamint az egyéb reklámozási lehetőségeket, külön díjszabás határozza meg.

1.5. Az MVK minden esetben fenntartja a jogot, hogy a hiányos vagy nem valós adatokkal regisztrált Felhasználót illetve PV-t előzetes értesítés nélkül törölje rendszeréből. Ez esetben a törölt Felhasználó illetve PV semmilyen anyagi vagy jogi követeléssel nem élhet az MVK-val szemben.

2. Működés, kártyahasználat, megjelenési díjak

2.1. Az MVK az Együttműködő partnerekkel, Partner Vállalkozásokkal és Felhasználókkal kötött szerződések alapján olyan termékek értékesítésére/megvásárlására, illetve szolgáltatások nyújtására/igénybe vételére lehetőséget nyújtó rendszert üzemeltet, amely a résztvevők számára kölcsönös előnyöket biztosít. A Felhasználó részére biztosítja, hogy a Kedvezménypartnereknél a kedvezménykártya igénybe vételével kedvezménnyel vásároljon árút vagy kedvezményes szolgáltatásokat vegyen igénybe. A PV-k részére biztosítja a folyamatos megjelenését saját internetes oldalán, további megjelenést az Együttműködő partnerek hálózatában és kiemelt egyéni megjelenéseket az MVK hirdetési rendszerében mely havi regisztrációs díjhoz kötött.

2.2. Az MVK által kibocsátott kedvezményes vásárlásokra jogosító kártyához minden Felhasználó díjmentesen juthat. Az MVK a Felhasználó részére két típusú kártyát biztosít díjmentesen. Elektronikusan ingyenesen letölthető kártyaalkalmazás,  valamint az MVK által településenként kibocsátásra kerülő laminált kártya.

Az EP által kibocsátott az MVK logóját tartalmazó és az MVK rendszerében használható kártyák az EP felhasználási feltételei szerint. Az EP által kibocsátott kártyák minden esetben tartalmazzák a Magyar Vásárlói Klub lógóját, és a kártya érvényességének idejét.

A kártyakibocsátás nem minősül termékértékesítésnek, mert a MVK a résztvevők számára kölcsönös előnyöket biztosító közvetítői szolgáltatást nyújt.

2.3. A kedvezménykártya kizárólagosan a kedvezmény érvényesítésekor az MVK hivatalos internetes oldalán megjelenő PV-nél az általuk meghatározott kedvezményre jogosít. A kedvezménykártya készpénzre vagy bármely más pénzhelyettesítő eszközre nem váltható be, azt kizárólag az MVK hivatalos internetes oldalán aktuálisan megjelenő PV-nél lehet felhasználni vásárlások vagy szolgáltatások igénybe vétele során.

2.4. A Felhasználó által letöltött kártyaalkalmazás csak érvényes regisztrációval használható. Az MVK által településenként kibocsátásra kerülő ingyenes kártyákat online vásárlásra csak a kártyán szereplő kód érvényes regisztrációját követően lehet használni.

2.7. Az MVK rendszerében a megrongálódott, elveszített, megsemmisült laminált kedvezménykártya pótlására van lehetőség. A kedvezménykártya pótlásának díja 2 500Ft a pótlás díja, minden esetben a Felhasználót terheli.

A megsemmisült, elveszett kártyaalkalmazás pótlására, csak az alkalmazás ismételt letöltésével van csak lehetőség.

A laminált kedvezménykártya pótlása az MVK ügyfélszolgálatának küldött levélen keresztül kérhető keresztül lehetséges, a Kapcsolat menüpontban.

2.8. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a kedvezménykártya védjegy oltalom alatt áll, és hamisítását a törvény bünteti.

2.9. Amennyiben a kedvezmény szabályszerű érvényesítésekor az MVK hivatalos internetes oldalán aktuálisan megjelenő PV nem biztosítja az MVK hivatalos internetes oldalán aktuálisan feltüntetett kedvezményt a Felhasználó részére, úgy a Felhasználó vagy jogosult panaszát haladéktalanul a MVK részére bejelenteni. Ez esetben az MVK haladéktalanul kivizsgálja a panasz jogosságát és a vizsgálat eredményéről, tájékoztatja a Felhasználót. Jogos panasz esetén az MVK a PV-vel szemben a Partneri szerződésben foglaltak szerint jár el.

2.10. A Kedvezménykártya a PV-nél, termékek és szolgáltatások kedvezményes megvásárlását teszik lehetővé. A tudomásul veszi, hogy az PV-nél vásárolt termékek, és az igénybe vett szolgáltatások kizárólag a mindenkori PV-től erednek. A PV teljesítéséért, magatartásáért az MVK nem vállal semminemű kötelezettséget, vagy felelősséget, mert ez a jogviszony a PV és a Felhasználó között jön létre. A PV és a Felhasználó  közötti jogviszonyban a magyar jog szabályai az irányadóak.

2.11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a PV esetleges szerződésszegése esetén nem tarthat igényt az MVK részéről történő kártérítésre, illetve ezzel kapcsolatban semmilyen kártérítési igényt nem támaszthat.

2.12. A Felhasználó illetve PV, kötelezettség nélkül, teljesen ingyenesen jogosult használni az MVK hivatalos internetes oldalát és ott létrehozott fiókját.

3. Szerződő felek

3.1. Az MVK és a Felhasználó, mint a jelen Szerződés szerződő felei, jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci résztvevők.

3.2. A rendszerben Felhasználó lehet minden olyan természetes személy, aki 14. életévét betöltött teljesen cselekvőképes természetes személy vagy jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetőleg egyéni vállalkozó. A Felhasználó jelen ÁHF elfogadásával kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt vagy jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetőleg egyéni vállalkozó.

3.3. A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során kitöltött regisztrációs adatlapon általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen kívül semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen Szerződés létrejöttét befolyásolhatta volna. Amennyiben a Felhasználó adatai a valóságnak nem megfelelőek, akkor az MVK ezen tény tudomására jutásakor előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal törli rendszeréből a Felhasználót és felhasználói fiókját. A törölt Felhasználó a törlést követően semmilyen követelést nem támaszthat az MVK-val szemben.

3.4. Az MVK rendszerébe természetes személy, egy email címmel csak egy alkalommal regisztrálhat, többes regisztrációra nincs lehetőség, melyet a Felhasználó a jelen ÁHF elfogadásával tudomásul vesz. A felhasználó az MVK kártyaalkalmazást korlátozás nélküli darabszámban töltheti le. A Felhasználó regisztrációja törlését felhasználói fiókjában az Saját adatok menüpontban, a Fiók törlése opció segítségével  végezheti el egyénileg.

4. A jogviszony tartalma, Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1. A Felhasználó a MVK Partner Vállalkozásainál termékek vásárlásakor és szolgáltatások igénybe vételekor a kedvezménypartnerek által meghatározott kedvezményre jogosultak. A mindenkori PV felsorolását és az aktuális kedvezmények mértékét az MVK hivatalos internetes oldala tartalmazza. Jutalékjogosultságra van lehetősége minden olyan Felhasználónak, aki eleget tesz a jelen ÁHF-ben meghatározott feltételeknek.

4.2. Az MVK jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁHF-et, amennyiben a jogszabályi változások, a piaci-gazdasági helyzet jelentős változása, az inflációs index jelentős változása vagy a vásárlói állomány jellemzőinek jelentős változása ezt indokolja.

4.3. A Felhasználó kizárólag egy felhasználói szám (regisztrációs azonosító, kártyaalkalmazás sorszám, laminált kártya sorszám) alatt jogosult igénybe venni az MVK rendszerének szolgáltatásait.

4.4. A Felhasználó a jelen szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban esetlegesen felmerülő, tevékenységéhez kötődő egyéb költségeket maga köteles viselni. Ebben a tekintetben semminemű igényt az MVK-ra nem jogosult áthárítani.

4.5. Amennyiben a felhasználó jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának gyakorlásához vagy kötelezettségének teljesítéséhez valamilyen közigazgatási vagy más hatósági engedély, továbbá egyéb engedély, hozzájárulás szükséges, úgy ennek beszerzése – saját költségén – az ő feladata.

4.6. A Felhasználó a jelen Szerződés alapján nem köteles vásárlásokat bonyolítani, szolgáltatásokat igénybe venni, erre vonatkozó semminemű eredmény felmutatására sem köteles, kizárólag saját belátása szerint jogosult az MVK rendszerének működésében részt venni a jelen Szerződés keretei között.

4.7. A Felhasználó kötelessége az őt érintő törvényekről, jogszabályokról, azok esetleges módosításairól és változásairól különös tekintettel az adó- és társadalombiztosítási jogszabályokra önállóan információkat beszerezni, hogy minden hatályos előírásnak eleget tudjon tenni. A Felhasználó ezzel kapcsolatban érkező felszólításra az MVK a felek közötti jogviszony módosítására nem kötelezhető.

4.8. A Felhasználó a nem jogosult az MVK-t képviselni, a MVK nevében bármilyen módon eljárni, különösen készpénzt átvenni, illetve nem jogosult az MVK nevében semminemű jognyilatkozatot tenni, kötelezettséget vállalni, vagy jogosultságot elismerni. Az MVK engedélye nélkül nem engedélyezett a Felhasználó részére az MVK rendszerét, vagy ahhoz tartozó védjegyeket, az Együttműködő partnereinek védjegyeit vagy az esetlegesen a jövőben bejegyzendő szabadalmi jogokat, bármilyen általa, vagy az ő kezdeményezéséből elkészített médiafelületen megjelentetni.

4.9. A Felhasználó az MVK rendszerének használata során illetve a rendszer használatát követően, nem hozhat létre az MVK rendszerén belül semmiféle saját rendszert, különösen az MVK rendszerhez bármilyen formában hasonlító rendszert.

4.10. A Felhasználó a jelen jogviszonyával kapcsolatban az MVK rendszeréről tudomására jutott adatokat, információkat nem hasznosíthatja, továbbá köteles távol tartani magát bármely konkurens tevékenységtől, amellyel az MVK-nak anyagi, illetve erkölcsi kárt okoz, vagy bármilyen formában rontja a piaci pozícióját.

4.11. A jelen szerződéses jogviszonya alatt, illetve e jogviszony megszűnését követő 12 hónapon belül a Felhasználó vagy Kedvezménypartner számára tilos a MVK rendszerének más Felhasználóit vagy Partner Vállalkozásait, saját maga által létrehozott, vagy a MVK részére konkurenciát jelentő vállalkozásokhoz, kedvezményt nyújtó rendszerekhez átcsábítani, vagy erre kísérletet tenni. A Felhasználó a MVK rendszerén kívül a „Magyar Vásárlói Klub” márkanevet és/vagy védjegyet semmilyen célra nem használhatja.

4.12. A Felhasználó szerződésszegése esetén köteles az MVK részére okozott anyagi és erkölcsi kárt megtéríteni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Felhasználó elveszíti a még fel nem vett jutalékára vonatkozó jogosultságát és a rendszerben elért pozícióját. A Felhasználó jogviszonya regisztrációja törlésével azonnal megszűnik, de a jelen Szerződés 4.11. pontja, a benne foglalt határidő lejártáig érvényben marad és a Felhasználóra nézve kötelező érvényűnek, kell tekinteni.

4.13. A Felhasználó köteles a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az általában tőle elvárható gondossággal gyakorolni, harmadik személyek számára is jóhiszeműen továbbítani.

5. Vendég, látogató jogai és kötelezettségei

 5.1. A Vendég, látogató a honlap használata közben az MVK rendszeréről tudomására jutott adatokat, információkat nem hasznosíthatja, továbbá köteles távol tartani magát bármely konkurens tevékenységtől, amellyel az MVK-nak anyagi, illetve erkölcsi kárt okoz, vagy bármilyen formában rontja a piaci pozícióját.

5.2. A Vendég, látogató számára tilos a honlap használatát követő 12 hónapon belül a MVK rendszerének Felhasználóit vagy Partner Vállalkozásait  , a saját maga által létrehozott, vagy a MVK részére konkurenciát jelentő vállalkozásokhoz, kedvezményt nyújtó rendszerekhez átcsábítani, vagy erre kísérletet tenni. A Vendég, látogató a MVK rendszerén kívül a „Magyar Vásárlói Klub” márkanevet és védjegyet semmilyen célra nem használhatja.

5.3. A Vendég, látogató az Általános Használati feltételek megszegése esetén köteles az MVK részére okozott anyagi és erkölcsi kárt megtéríteni.

6. A jogviszony tartalma, PV jogai és kötelezettségei

6.1. A PV tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésben biztosított kedvezmény érvényesítésekor a mindenkori szerződéses jogviszony a PV termékértékesítési és/vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan a PV és a Vásárló között jön létre. Ezen jogviszonynak az MVK semmilyen jogcímen nem lesz alanya, vagy résztvevője. Ennek megfelelően a PV tudomásul veszi, hogy e termékértékesítési és/vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során létrejött bármely szerződéses kötelezettsége megszegése esetén a Felhasználó bármiféle igényt kizárólag vele szemben támaszthat. A Felhasználó által támasztott igényt semmilyen jogcímen nem jogosult az MVK felé továbbhárítani. A PV szavatolja, hogy a Felhasználó felé közvetlenül helytáll, az adott termékértékesítésből, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő bármilyen jogcímen érvényesített jogszerű követelésért.

6.2. Amennyiben a Felhasználó a PV termékértékesítéssel vagy a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban bármilyen jogcímen igényt érvényesít közvetlenül az MVK-val szemben, és ebből a MVK bármiféle kötelezettsége, kára vagy költsége keletkezik, úgy a PV köteles ezen kötelezettségért az MVK helyett helytállni illetőleg a felmerült kárt, költséget maradéktalanul az MVK részére megtéríteni. Köteles továbbá a PV az MVK-nak minden tőle telhető segítséget megadni abban a tekintetben, hogy az MVK az esetleges bírósági, vagy peren kívüli eljárásban, igényérvényesítés során a Felhasználó által érvényesíteni kívánt felelősség alól mentesülhessen.

6.3. A PV tudomásul veszi, hogy nem érvényesíthet igényt az MVK-val szemben a pontatlan vagy félreérthető internetes közlések, megjelenések miatt bekövetkezett károkért, kivéve amennyiben ezen közlés az MVK szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza.

6.4. A Kedvezménypartner tudomásul veszi, hogy a Szerződés időtartama alatt köteles elfogadni a MVK és a MVK Együttműködő partnereinek lógójával ellátott kedvezménykártyákat, függetlenül attól, hogy a kártyatulajdonos Felhasználó vagy sem az MVK oldalán. Az Együttműködő partnerek listáját és kedvezménykártyáinak lógóit az MVK minden esetben elérhetővé teszi a PV részére. A PV köteles a csatlakozását követően köteles z MVK honlapjáról az MVK együttműködő partnereinek azonosítására szolgáló Képet letölteni,  és azt az üzletében a vásárlók részére jól látható helyen elhelyezni. A PV köteles az összes egyéni hirdetésében, Reklámanyagában az MVK lógóját megjelentetni, melyet az MVK hivatalos honlapjáról lehet letölteni.

6.5. A PV tudomásul veszi, hogy az MVK együttműködő partnereinek hálózatában, az új Kedvezménypartnerek jelentkezését és megjelenését az Együttműködő partner felülvizsgálhatja, és a jelentkezést elutasíthatja. Elutasítás esetén a PV nem kerül megjelenítésre annak az Együttműködő partnernek a hálózatában, aki jelentkezését elutasította.

6.6. A PV a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit nem jogosult harmadik személyek részére bármely módon átruházni vagy átengedni.

6.7. Amennyiben a PV a jelen Szerződés rendelkezéseinek megszegéséből kár éri, azt az MVK-ra semmilyen módon nem háríthatja át.

6.8.  A PV regisztrációját követően a regisztrációt 12 hónapon belül semmi esetben sem mondhatja fel. Amennyiben a 12 hónap eltelte előtt 30 nappal nem mondja le a PV a regisztrációját, abban az esetben a regisztráció automatikusan meghosszabbodik újabb 12 hónappal. A PV az MVK honlapján keresztül azonnali hatállyal is kérheti regisztrációjának megszüntetését. Ebben az esetben viszont köteles az MVK részére 50 000 Ft un. Bánatpénz megfizetni.

7. Szerződés időtartama, módosítása, megszűnése

7.1. Jelen Szerződést a felek közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják.

7.2. A jelen Szerződés időtartama alatt a felek írásbeli közlésnek tekintik a jelen jogviszonnyal kapcsolatban elektronikus levél formájában történt igazolható és visszakereshető közléseket.

7.3. Jelen Szerződéssel kapcsolatban az MVK módosítási javaslatait minden esetben érvényesnek, hatályosnak és a Felhasználó, vendég-látogató, illetve PV által elfogadottnak kell tekinteni, abban az esetben, ha  az írásbeli értesítést követő 8 napon belül nem emel írásban kifogást az adott változtatással szemben.

7.4. Jelen Szerződés, a PV és Felhasználó esetén határozatlan időre, Kedvezménykártya birtokos  esetén legalább a kedvezménykártya lejárati határidejéig, a Vendég-látogató esetén az oldal használatának idejéig szól.

7.5. A Szerződés hatályba lépésének időpontját Felhasználó és PV esetében is a sikeres regisztráció időpontja szabályozza. A hatálybalépés időpontja minden esetben a Felhasználói vagy PV fiók aktiválásának/regisztrációjának időpontja.

7.6. Bármely szerződő fél azonnali rendkívüli hatállyal felmondhatja a Szerződést, amennyiben a másik fél a jelen Szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására ezen szerződésszegést nem orvosolja vagy a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a Szerződés további fenntartása már nem várható el.

Az MVK a Szerződést azonnali rendkívűli hatállyal felmondhatja különösen az alábbi esetekben:

• a Felhasználó vagy PV adatszolgáltatási, vagy változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokat közöl,

• a Felhasználó vagy PV az MVK jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat,

• a Felhasználó vagy PV az MVK rendszerét az MVK által nem engedélyezett formában reklámozza, vagy hirdeti, illetve az MVK védjegyeit engedély nélkül saját anyagain felhasználja,

• a Felhasználó bizonyíthatóan téves információkkal kíván az MVK rendszerébe regisztrálni további Felhasználókat vagy új PV-ket, vagy azokat félretájékoztatja az MVK rendszerének használatával és az MVK rendszerrel elérhető előnyökkel kapcsolatban,

• a Felhasználó megtévesztéssel vagy tévedésbe ejtéssel tőkebefektetésnek vagy egyéb engedélyköteles pénzügyi tevékenységnek tünteti fel az MVK rendszerét mások körében, vagy az ajánlói tevékenysége során.

• A PV az MVK rendszerén kívül, a jelen Szerződésben biztosított kedvezménynél nem összevont, de nagyobb kedvezményt ajánl az MVK Felhasználóinak vagy egyéb piaci részvevők részére.

• A PV az érvényes kedvezménykártya bemutatása ellenére a jelen Szerződésben megállapított kedvezmény igénybe vételének lehetőségét indokolatlanul elutasítja.

• A PV-vel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolási eljárás indul, illetve az adott termék, vagy szolgáltatás teljesítésképtelenségének veszélye áll fenn.

7.7. Szerződő felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor jogosultak megszüntetni. Rendkívüli felmondás esetén A felhasználó vagy PV köteles az MVK részére 50 000 Ft un. Bánatpénz megfizetni.

7.8. Felek a Szerződés megszűnésének időpontjáig a jelen Szerződésben rögzített jogaikat jogosultak gyakorolni és kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni.

7.9. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Kedvezménypartner minden olyan márkajelzést, védjegyet vagy megjelölést, amely a jelen Szerződésre és az MVK-val való jelen jogviszonyon alapuló kapcsolatára vonatkozik, köteles haladéktalanul eltávolítani üzleteiből, irataiból, kiadványaiból. Köteles továbbá az MVK által rendelkezésére bocsátott valamennyi iratot, dokumentumot haladéktalanul az MVK részére visszaszolgáltatni.

8. Adatközlés, kézbesítés

8.1. A MVK rendszerében a jelen Szerződés alapján szerződő felek között az adatközlések kizárólag írásban, elektronikus úton a MVK honlapján megadott módon és felületeken történnek.

8.2. A MVK a Felhasználót és PV-t a megadott elektronikus levelezési címén az információs adatbázis felhasználásával értesíti.

8.3. A Felhasználó és a PV kötelezi magát, hogy a jelen szerződéses jogviszony szempontjából, a lényeges adataiban bekövetkező változásokat a MVK-val haladéktalanul közli, annak ügyfélszolgálatán keresztül. Ezen kötelezettség elsősorban e-mail cím, lakcím/levelezési cím, PV esetén székhely, képviselő, kapcsolattartó változására vonatkozik. Amennyiben a Felhasználó vagy a PV a fenti kötelezettségének nem tenne eleget, és ezen okra visszavezethetően a MVK-nak ebből adódóan bármilyen jellegű költsége, kára, többletkiadása keletkezne, úgy ezeket a MVK jogosult igényelni a Felhasználótól vagy a PV-től. Amennyiben ezen mulasztásai következményeként a Felhasználó vagy a PV nem jut hozzá bármely információhoz, vagy bármely kára, költsége keletkezik, úgy ezekért felelősség a MVK-t nem terheli és a Felhasználó vagy a PV semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat az MVK-val szemben.

8.4. Amennyiben a Felhasználó vagy a PV a levelezési címének változását nem közli a MVK ügyfélszolgálatával, azaz ezt nem jelzi a MVK részére, úgy ezen közlésig a MVK által az utolsó ismert címre küldött küldeményeket a MVK kézbesítettnek tekinti. A MVK nem vállal semminemű felelősséget abban az esetben, ha nem tudja, vagy nem tudja időben kézbesíteni a Felhasználó vagy a PV részére járó küldeményeket, mert azok olyan postai jelzéssel érkeznek vissza, melyek a kézbesítés meghiúsulását igazolják. A Felhasználó és a PV tudomásul veszi, hogy a MVK nem köteles semmi olyan jellegű jogcselekményt megtenni, amely a Felhasználó vagy a PV nem ismert, vagy megváltozott adatainak felkutatására irányul.

8.5. A Felhasználó illetve PV a Saját fiókjában megadott adatait a sikeres regisztrációját követő 7 naptári napig módosíthatja. A regisztrációt, fiók aktiválását követően főbb adatait a továbbiakban nem módosíthatja, a továbbiakban csak azok az adatok módosíthatók, melyek módosítását az MVK rendszer engedélyezi. A regisztráció során megadott email cím nem módosítható.

8.6. A kedvezménykártya és egyéb küldemények kézbesítésének vonatkozásában:
• abban az esetben, ha a bontatlan küldemény, bármilyen oknál fogva visszaérkezik az MVK postázójába, akkor normál postai küldeményként még egyszer, ismételten megkísérli a kézbesítést a címzett terhére
• abban az esetben, ha ezután bármilyen oknál fogva ismételten visszaérkezik a küldemény, akkor az MVK további kísérletet a kézbesítésre már nem tesz, és kézbesítettnek tekinti a küldeményt.

9. Engedély nélküli használat

9.1. Az MVK rendszerében regisztrált Felhasználók illetve PV-k részére valamint az MVK valamennyi elérhetőségére az MVK külön engedélye nélkül tiltott bárminemű reklám küldése mind e-mailban, mind pedig üzenetben.

9.2. Az MVK elérhetőségeire nem reklámcélú üzenetek küldése engedélyezett. Az MVK elérhetőségeire, reklámcélú üzenetek küldése csak a regisztrált partnereknek engedélyezett.

9.3. A 9.1 és a 9.2 megszegése esetén 1. és 2. esetben a szabályszegőt figyelmeztetésben részesítjük. Harmadik esetben a szabályszegő ellen bejelentést teszünk a Média hatóságnál. A felelősség minden esetben nem az üzenetet küldő felet, hanem az üzenetben szereplő reklámozott felet terheli. A harmadik esetben a szabályszegő részére külön értesítés nélkül 100 000 Ft kártérítési díjat számlázunk ki alkalmanként. A szabályszegő hozzájárul, hogy a kiszámlázott összeg külön bírósági eljárás nélkül is végrehajtható.

10. Felelősség

10.1. A MVK a Felhasználó és a PV felé jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogcímen a Felhasználó vagy PV által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, ha a kárt az MVK szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta. Az MVK minden más esetben a Felhasználó által érvényesített kártérítési igénnyel szemben a felelősségét kizárja, melyet a Felhasználó vagy PV a jelen ÁHF elfogadásával tudomásul vesz.

10.2. Az MVK nem vállal felelősséget és szavatosságot az internet, valamint az MVK hivatalos internetes oldalán elérhető szolgáltatások állandó, folyamatos használhatóságáért. Olyan károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy a fentiek nem álltak rendelkezésre, vagy nem működtek hibátlanul. A fentiekért a MVK semmilyen felelősséget nem vállal kivéve, ha az ezen okból keletkező károk az MVK szándékos, vagy súlyos, gondatlan magatartására vezethetők vissza.

10.3. Az MVK nem vállal jog- és kellékszavatosságot azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyeket a Felhasználók a PV-nél vásárolnak meg, vagy vesznek igénybe. Ezen termékekért és szolgáltatásokért a PV-t terheli a szavatosság.

10.4. A Felhasználó és a PV tudomásul veszi, hogy a PV termékértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása esetén a kedvezmény vonatkozásában kizárólag a PV és a Felhasználó között jön létre szerződéses jogviszony. Ezen jogviszonynak a MVK nem válik alanyává vagy résztvevőjévé semmilyen jogcímen. A Felhasználó elfogadja, hogy a PV szerződéses kötelezettségének megszegése esetén, a Felhasználó bármiféle igényt kizárólag az PV-vel szemben támaszthat. A Felhasználó a fenti igényt semmilyen jogcímen nem jogosult az MVK felé továbbhárítani, vagy ilyen igénnyel közvetlenül az MVK-val szemben fellépni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az MVK nem jogosult és nem köteles eljárni a Felhasználó és a PV között létrejött, termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás kapcsán érvényesítendő kellék vagy jogszavatossági ügyekben. A Felhasználó nem követelheti az MVK-tól a PV hibás teljesítéséből eredő, a PV-vel szembeni igényekben való közvetítési, illetve mediációs eljárásokban való részvételt, tanúskodást, egyéb irányú nyilatkozattételt.

10.5. Az MVK nem vállal felelősséget azért az esetleges téves tájékoztatásért, félrevezető információkért, amit a Felhasználó vagy a PV harmadik személyektől kap. E tekintetben a mindenkori Általános Használati Feltételek az irányadóak és hatályosak.

10.6. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül az eseménnyel érintett az MVK érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság intézkedése, rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az MVK internetes oldala és egyéb az MVK adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós az MVK érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Az MVK nem felelős a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem teljesítéséért, hibás teljesítéséért vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a Vis maior esemény miatt nem lehetséges.

11. Adatkezelés általános szabályai

11.1. A Felhasználó és PV adatait az MVK kizárólag az MVK rendszerével kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, az MVK rendszerének biztonságos, folyamatos és hibátlan üzemeltetése céljából használhatja fel, azok illetéktelen harmadik személy részére nem kerülhetnek átadásra.

11.2. A Felhasználó és PV jelen ÁHF elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy saját fiókjába, e-mail címére  információkat és tájékoztató reklám anyagokat valamint hírlevelet küldjön az MVK.

11.3. A Felhasználó és PV jelen ÁHF elfogadásával önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MVK rendszerének működtetésében résztvevők, az MVK rendszerének működésével kapcsolatban, adatkezelési ügyletekben adatbázist kezeljenek, adatokat továbbítsanak és fogadjanak, ideértve az MVK információs adatbázisában szereplő adatokat.

11.4. A vonatkozó adatvédelmi irányelveket és feltételeket az MVK hivatalos oldalán nyilvánosan elérhető Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

12.1. Jelen Szerződésre a mindenkor hatályos Magyar törvények az irányadók és a tömeges online szerződéskötés feltételei vonatkoznak. A jelen Szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a felek az MVK székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhatnak.

12.2. Az MVK hivatalos internetes oldalán megjelenő, az MVK által elhelyezett szöveges tartalmak elválaszthatatlan részét képezik a jelen ÁHF-nek. Kivételt képeznek ez alól a Felhasználók és Kedvezménypartnerek által egyénileg elhelyezett szöveges tartalmak, melyekért az MVK semmilyen felelősséget nem vállal és velük kapcsolatban semmilyen felelősségvállalásra nem kötelezhető. A közösségi üzenő falon elhelyezett bejegyzések és hozzászólások tartalmáért a MVK semmilyen felelősséget nem vállal. A közösségi üzenő falon elhelyezett, másokra nézve sértő, vulgáris vagy törvénybe, jogszabályi előírásba ütköző bejegyzéseket a MVK felhasználói bejelentés alapján, előzetes figyelmeztetés nélkül törli. A közösségi üzenő falon reklámcélú bejegyzések, hirdetések elhelyezése nem engedélyezett.

12.3. A Felhasználó és PV a jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az MVK a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére, részben vagy egészben átengedje, vagy átruházza.

12.4. A jelen ÁHF egyes kikötéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét. A Szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Felek az érvénytelen kikötést kötelesek olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely megfelel a felek közös akaratának és jogszerű.

12.5. Az MVK oldalán történő sikeres regisztráció a jelen ÁHF elfogadását jelenti. Ha egy felhasználó nem ért egyet a jelen ÁHF egészével vagy részleteivel, akkor abba kel hagynia az MVK oldalának és rendszerének használatát és regisztrációját, valamint felhasználói fiókját haladéktalanul egyénileg törölnie kell. A regisztráció és a felhasználói fiók egyéni törlése az Saját adatok menüpontban, a Fiók törlése opció segítségével végezhető el egyénileg. Az MVK a törölt Felhasználókról a törlést követően semmilyen további adatot nem tárol és részükre tájékoztató leveleket sem küld.

Ne mutasd újra.
Kedvezmény az élet minden területén: élelmiszertől az üzemanyagig A Magyar Vásárlói Klub, Magyarország első INGYENES országos kedvezményt biztosító hálózata. Töltsd le ingyen a Magyar Vásárlói Klub alkalmazást a Google Play-ről a mobiltelefonjára. És vegye igénybe kedvezményeinket. Ehhez nem kell mást tennie csak a baloldali képre kattintani, és telepiteni az alkamazást. Vagy kattintson ide.